"ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઓડિશા" તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
કેન્દ્રપરા ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી
posted 1 year ago
ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઓડિશા 10
ZSS નુપાડા ભરતી
posted 1 year ago
ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઓડિશા 36
ઢેંકનાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી
posted 9 months ago
ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઓડિશા 24