"ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન" તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
UPSSSC VDO ભરતી
posted 1 year ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1953
UPSSSC ભરતી
posted 1 year ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1477
UPSSSC ભરતી
posted 11 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1364
UPSSSC ભરતી
posted 11 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 420
UPSSSC ચકબંદી લેખપાલ ભરતી
posted 10 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1364