"ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન" તાજેતરનું જોબ લિસ્ટ

જોબ વિભાગ જગયાઓ
UPSSSC VDO ભરતી
posted 1 year ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1953
UPSSSC ભરતી
posted 10 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1477
UPSSSC ભરતી
posted 6 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1364
UPSSSC ભરતી
posted 6 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 420
UPSSSC ચકબંદી લેખપાલ ભરતી
posted 5 months ago
ઉત્તર પ્રદેશ નિયામક સર્વિસ પસંદગી કમિશન 1364