પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સુપરવાઇઝર Graduate 21371 1000 30 Minimum 27 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સુપરવાઇઝર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-19 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Airline Allied Services Limited * Post Name : Supervisor (Security) * Vacancies : 27 * job Location : Delhi * Qualification : Graduate * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Rs.21,371 per month > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * Gen/ OBC – Rs. 1000/- * SC/ ST – Nil Apply Online Link : [Click Here](http://www.airindia.in/) Application Form Link : [Download](http://www.airindia.in/writereaddata/Portal/career/722_1_2-Supervisor-Security-Advt-2019.pdf)

AASL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો