પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ MBBS ડિગ્રી 56100 to 67700 0 37 Minimum 22 જગ્યા
2 જુનિયર રેસિડેન્ટ MBBS ડિગ્રી 56100 to 67700 0 37 Minimum 15 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-19 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Acharya Shree Bhikshu Hospital Delhi * Post Name : Senior Residents * Total Post : 22 * Job Location : New Delhi * Age Limited : Maximum 37 Year * Education Qualification : MBBS Degree * Salary : Rs. 56100/- to Rs .67700/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit/Delhi+Govt/Delhi+Home) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1NfjtS1S_BlRK3dNwp-OpZ82i2Y4F5G5F/view)

 • 2. જુનિયર રેસિડેન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-19 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Acharya Shree Bhikshu Hospital Delhi * Post Name : Junior Residents * Total Post : 15 * Job Location : New Delhi * Age Limited : Maximum 37 Year * Education Qualification : MBBS Degree * Salary : Rs. 56100/- to Rs .67700/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit/Delhi+Govt/Delhi+Home) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1NfjtS1S_BlRK3dNwp-OpZ82i2Y4F5G5F/view)

ABGH દિલ્હી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો