પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 હેન્ડીમેન / હેન્ડીવુમેન 10 પાસ 13440 500 33 Minimum 6 જગ્યા
2 કસ્ટમર એજેન્ટ Graduate 17790 500 33 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. હેન્ડીમેન / હેન્ડીવુમેન

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Air India Air Transport Services Limited (AIATSL) * Post Name : Handyman / Handywomen * Total Post : 6 * Job Location : Mumbai (Maharashtra) * Age Limited : Maximum 33 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 13,440 * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs. 500/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Nil Apply Online : [Click Here](http://www.airindia.in./) Application Online Link : [Download](http://www.airindia.in/writereaddata/Portal/career/701_1_Adverticement-HBX-1.pdf)

 • 2. કસ્ટમર એજેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Air India Air Transport Services Limited (AIATSL) * Post Name : Customer Agent * Total Post : 1 * Job Location : Mumbai (Maharashtra) * Age Limited : Maximum 33 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs. 17,790 * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs. 500/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Nil Apply Online : [Click Here](http://www.airindia.in./) Application Online Link : [Download](http://www.airindia.in/writereaddata/Portal/career/701_1_Adverticement-HBX-1.pdf)

AIATSL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો