પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિક્યુરિટી એજેન્ટ Graduate 18360 0 33 Minimum 68 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિક્યુરિટી એજેન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-01 00:00:00 થી 2019-03-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Air India Air Transport Services Limited * Post Name : Security Agent * Vacancies : 68 * job Location : Thiruvananthapuram, Kerala * Qualification : Graduate * Age Limite : Maximum 33 Year * Pay Scale : Rs.18,360/- * Application Fee : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.airindia.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1n7bNKIB1CXc_CCYvT0FPxWPRbr5L349c)

AIATSL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો