પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોફેસર એમબીબીએસ 37400 to 67000 2000 50 Minimum 119 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institute Of Medical Sciences, Bhopal * Post Name : Professor * Total Post : 119 * Job Location : Bhopal, Madhya Pradesh * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.37,400 - Rs.67,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.2000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.500/- Apply Online : [Click Here](http://www.aiimsbhopal.edu.in/) Application Online Link : [Download](https://aiims-edu.com/recruitment/)

AIIMS ભોપાલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો