પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 37400 to 67000 1000 50 Minimum 37 જગ્યા
2 એસોસિયેટ પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 37400 to 67000 1000 50 Minimum 35 જગ્યા
3 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 37400 to 67000 1000 50 Minimum 29 જગ્યા
4 એડિશનલ પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 37400 to 67000 1000 50 Minimum 24 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Sciences * Post Name : Professor * Total Post : 37 * Job Location : Bhubaneswar, Odisha * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Master Degree * Salary : Rs.37,400 - Rs.67,000+AGP > Selection Process : * Test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://aiimsbhubaneswar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1CjAGBfN-aUyhi8atmGns5ZUJyXS1KJS-/view?usp=drive_open)

 • 2. એસોસિયેટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Sciences * Post Name : Associate Professor * Total Post : 35 * Job Location : Bhubaneswar, Odisha * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Master Degree * Salary : Rs.37,400 - Rs.67,000+AGP > Selection Process : * Test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://aiimsbhubaneswar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1CjAGBfN-aUyhi8atmGns5ZUJyXS1KJS-/view?usp=drive_open)

 • 3. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Sciences * Post Name : Assistant Professor * Total Post : 29 * Job Location : Bhubaneswar, Odisha * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Master Degree * Salary : Rs.37,400 - Rs.67,000+AGP > Selection Process : * Test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://aiimsbhubaneswar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1CjAGBfN-aUyhi8atmGns5ZUJyXS1KJS-/view?usp=drive_open)

 • 4. એડિશનલ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Sciences * Post Name : Additional Professor * Total Post : 24 * Job Location : Bhubaneswar, Odisha * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Master Degree * Salary : Rs.37,400 - Rs.67,000+AGP > Selection Process : * Test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://aiimsbhubaneswar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1CjAGBfN-aUyhi8atmGns5ZUJyXS1KJS-/view?usp=drive_open)

AIIMS ભૂબાણેશ્વર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો