પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એસોસિયેટ પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 138300 3000 58 Minimum 35 જગ્યા
2 એડિસનલ પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 148200 3000 58 Minimum 26 જગ્યા
3 પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 168900 3000 58 Minimum 21 જગ્યા
4 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 101500 3000 58 Minimum 21 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. એસોસિયેટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-06 00:00:00 થી 2018-11-05 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Science * Post Name : Associate Professor * Total Post : 35 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 58 Year * Education Qualification : Masters degree * Selection Process : Interview * Salary : Rs.1,38,300/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.3000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.1000/- Apply Online : [Click Here](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/aiimsjdh/) Application Online Link : [Download](http://176.9.103.92/Faculty_Recruitment/Frec_2018_3/)

 • 2. એડિસનલ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-06 00:00:00 થી 2018-11-05 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Science * Post Name : Additional Professor * Total Post : 26 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 58 Year * Education Qualification : Masters degree * Selection Process : Interview * Salary : Rs.1,48,200/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.3000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.1000/- Apply Online : [Click Here](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/aiimsjdh/) Application Online Link : [Download](http://176.9.103.92/Faculty_Recruitment/Frec_2018_3/)

 • 3. પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-06 00:00:00 થી 2018-11-05 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Science * Post Name : Professor * Total Post : 21 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 58 Year * Education Qualification : Masters degree * Selection Process : Interview * Salary : Rs.1,68,900/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.3000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.1000/- Apply Online : [Click Here](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/aiimsjdh/) Application Online Link : [Download](http://176.9.103.92/Faculty_Recruitment/Frec_2018_3/)

 • 4. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-06 00:00:00 થી 2018-11-05 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Science * Post Name : Assistant Professor * Total Post : 21 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 58 Year * Education Qualification : Masters degree * Selection Process : Interview * Salary : Rs.1,01,500/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.3000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.1000/- Apply Online : [Click Here](https://www.aiimsjodhpur.edu.in/aiimsjdh/) Application Online Link : [Download](http://176.9.103.92/Faculty_Recruitment/Frec_2018_3/)

AIIMS જોધપુર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો