પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર Post Graduation 15600 to 67000 1000 30 Minimum 101 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-08 00:00:00 થી 2019-03-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institute of Medical Sciences, Kalyani * Post Name : Assistant Professors * Total Post : 101 * Job Location : Kalyani (West Bengal) * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : Post Graduation * Salary : Rs.15,600 - Rs.67,000 +AGP > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * Women / ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://www.aiimsexams.org/) Application Online Link : [Download](http://210.212.2.51/aiims_faculty_rect/Default.aspx)

AIIMS કલ્યાણી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો