પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Non-Faculty Any Degree 25500 to 215900 0 56 Minimum 142 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Non-Faculty

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-25 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : All India Institutes of Medical Sciences * Post Name : Non-Faculty * Vacancies : 142 * job Location : Bhopal * Qualification : Any degree * Age Limite : Maximum 56 Year * Pay Scale : Rs. 25,500/- to Rs. 2,15,900/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.aiimsbhopal.edu.in) Application Form Link : [Download](http://www.aiimsbhopal.edu.in/news/Annexure%20I%20Application%20Form.pdf)

AIIMS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો