પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એસોસિયેટ પ્રોફેસર Phd 15600 to 67000 3000 N/A 38 જગ્યા
2 એડિશનલ પ્રોફેસર Phd 15600 to 67000 3000 N/A 32 જગ્યા
3 પ્રોફેસર Phd 15600 to 67000 3000 N/A 26 જગ્યા
4 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર Phd 15600 to 67000 3000 N/A 19 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. એસોસિયેટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Science * Post Name : Associate Professor * Total Post : 38 * Job Location : Uttarakhand * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Ph.D * Salary : Rs.15,600 - Rs.67,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC (Male): Rs.3,000/- * General & OBC (Female): Rs.1,000/- * SC / ST: Rs.500/- * OPH: No Fees Apply Online : [Click Here](http://aiimsrishikesh.edu.in/) Application Online Link : [Download](http://www.aiimsrishikesh.edu.in/recruitments.php)

 • 2. એડિશનલ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Science * Post Name : Additional Professor * Total Post : 32 * Job Location : Uttarakhand * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Ph.D * Salary : Rs.15,600 - Rs.67,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC (Male): Rs.3,000/- * General & OBC (Female): Rs.1,000/- * SC / ST: Rs.500/- * OPH: No Fees Apply Online : [Click Here](http://aiimsrishikesh.edu.in/) Application Online Link : [Download](http://www.aiimsrishikesh.edu.in/recruitments.php)

 • 3. પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Science * Post Name : Professor * Total Post : 26 * Job Location : Uttarakhand * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Ph.D * Salary : Rs.15,600 - Rs.67,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC (Male): Rs.3,000/- * General & OBC (Female): Rs.1,000/- * SC / ST: Rs.500/- * OPH: No Fees Apply Online : [Click Here](http://aiimsrishikesh.edu.in/) Application Online Link : [Download](http://www.aiimsrishikesh.edu.in/recruitments.php)

 • 4. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : All India Institute of Medical Science * Post Name : Assistant Professor * Total Post : 19 * Job Location : Uttarakhand * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Ph.D * Salary : Rs.15,600 - Rs.67,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC (Male): Rs.3,000/- * General & OBC (Female): Rs.1,000/- * SC / ST: Rs.500/- * OPH: No Fees Apply Online : [Click Here](http://aiimsrishikesh.edu.in/) Application Online Link : [Download](http://www.aiimsrishikesh.edu.in/recruitments.php)

AIIMS ઋષિકેશ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો