પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર ડિપ્લોમા 31340 to 38090 0 35 Minimum 111 જગ્યા
2 સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર ડિપ્લોમા 31340 to 38090 0 35 Minimum 88 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-11-29 00:00:00 થી 2018-12-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Amdavad Municipal Corporation * Post Name : Sahayak Sub Inspector * Total Post : 111 * Job Location : Ahmedabad, Gujarat. * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.31,340 – Rs.38,090/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](https://ahmedabadcity.gov.in/portal/index.jsp) Application Online Link : [Download](https://ahmedabadcity.gov.in/portal/web?requestType=ApplicationRH&actionVal=viewRecruitmentForm&queryType=Select&screenId=330000)

 • 2. સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-11-29 00:00:00 થી 2018-12-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Amdavad Municipal Corporation * Post Name : Sahayak Technical Supervisor * Total Post : 88 * Job Location : Ahmedabad, Gujarat. * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.31,340 – Rs.38,090/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](https://ahmedabadcity.gov.in/portal/index.jsp) Application Online Link : [Download](https://ahmedabadcity.gov.in/portal/web?requestType=ApplicationRH&actionVal=viewRecruitmentForm&queryType=Select&screenId=330000)

AMC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો