પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 હોમ ગાર્ડ (ફાયરમેન) 7 પાસ N/A 0 18 to 50 73 જગ્યા
2 હોમ ગાર્ડ (ડ્રાઈવર ઑપરેટર) 7 પાસ N/A 0 18 to 50 18 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. હોમ ગાર્ડ (ફાયરમેન)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Andhra Pradesh State Disaster Response & Fire Services Department * Post Name : Home Guard (Fireman) * Total Post : 73 * Job Location : Andhra Pradesh * Age Limited : 18 to 50 Year * Education Qualification : 7th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://202.83.28.165/noc/#/login) Application Online Link : [Download](http://202.83.28.165/recruit/#/dashboard)

 • 2. હોમ ગાર્ડ (ડ્રાઈવર ઑપરેટર)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Andhra Pradesh State Disaster Response & Fire Services Department * Post Name : Home Guard (Driver Operator) * Total Post : 18 * Job Location : Andhra Pradesh * Age Limited : 18 to 50 Year * Education Qualification : 7th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://202.83.28.165/noc/#/login) Application Online Link : [Download](http://202.83.28.165/recruit/#/dashboard)

AP હોમ ગાર્ડ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો