પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 હોર્ટિકલ્ચર ઓફિસર Degree 35120 to 87130 250 18 to 42 39 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. હોર્ટિકલ્ચર ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-14 00:00:00 થી 2019-02-02 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Andhra Pradesh Public Service Commission * Post Name : Horticulture Officer * Total Post : 39 * Job Location : Andhra Pradesh * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.35,120 – Rs.87,130 Per month > Selection Process : * Computer Based Test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.120/- Apply Online : [Click Here](https://psc.ap.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://psc.ap.gov.in/(S(wdhye50cx4wvbcxf3afm5xwj/UI/RegistrationForms/RegistrationTypes_New.aspx)

APPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો