પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફિલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટર Graduate 9300–4200–348001 100 32 Minimum 33 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફિલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-07 00:00:00 થી 2019-04-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Arunachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Field investigator * Vacancies : 33 * job Location : Arunachal Pradesh * Qualification : graduate * Age Limite : Maximum 32 Year As on the date of 08th March 2019 * Pay Scale : Rs. 9300 – 348001/- and with a grand pay of Rs. 4200/- Per month > Selection Process : * Written examination * Viva-voce/interview > Application Fee : * APST candidates: Rs. 100/- * All Other Candidates: Rs. 150/- Apply Online Link : [Click Here](http://appsc.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.fiksid.com/)

APPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો