પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 AE, એગ્રી ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર Degree 22000 to 110000 250 21 to 38 148 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. AE, એગ્રી ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-08 00:00:00 થી 2019-02-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Assam Public Service Commission * Post Name : AE, Agri Development Officer * Total Post : 148 * Job Location : Assam * Age Limited : 21 to 38 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.22,000 - Rs.1,10,000/- > Selection Process : * Written test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.150/- * BPL Certificate: No Fees Apply Online : [Click Here](http://apsc.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1xsnWZc5wLdnJSH7WaBJgRkTGh6qUFoSl/view?usp=drive_open)

APSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો