પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Child Development Project Officer & allied Cadres 12 પાસ 14000 to 87000 250 21 to 44 73 જગ્યા
2 Computer Operator(Typist) the office of the APSC 12 પાસ 14000 to 87000 250 21 to 44 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Child Development Project Officer & allied Cadres

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-03-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Assam Public Service Commission * Post Name : Child Development Project Officer & allied Cadres * Total Post : 73 * Job Location : Assam * Age Limited : 21 to 44 Year * Education Qualification : 12th * Salary : Rs.14,000 - Rs.87,000/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.150/- Apply Online : [Click Here](http://apsc.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1YAlSp5I89spDKE6O4xzClxaGRpRL7ckE/view)

 • 2. Computer Operator(Typist) the office of the APSC

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-03-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Assam Public Service Commission * Post Name : Computer Operator(Typist) the office of the APSC * Total Post : 17 * Job Location : Assam * Age Limited : 21 to 44 Year * Education Qualification : 12th * Salary : Rs.14,000 - Rs.87,000/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.150/- Apply Online : [Click Here](http://apsc.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1YAlSp5I89spDKE6O4xzClxaGRpRL7ckE/view)

APSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો