પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર અસિસ્ટન્ટ Graduate 14000 to 49000 300 N/A 20 જગ્યા
2 અસિસ્ટન્ટ ફંડ કંટ્રોલ ઓફિસર Graduate 22000 to 87000 300 N/A 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Assam Tea Employees Provident Fund Organization * Post Name : Junior Assistant * Vacancies : 20 * job Location : Assam * Qualification : Graduate * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs. 14,000 to Rs.49,000/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.200 to Rs.300/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100 to Rs.200/- Apply Online Link : [Click Here](http://atppf.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1EXGuGTUSNVugjsBmnJOSn0Jn61DXZRSX/view)

 • 2. અસિસ્ટન્ટ ફંડ કંટ્રોલ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Assam Tea Employees Provident Fund Organization * Post Name : Assistant Fund Control Officer * Vacancies : 13 * job Location : Assam * Qualification : Graduate * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.22,000 to Rs.87,000/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.200 to Rs.300/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100 to Rs.200/- Apply Online Link : [Click Here](http://atppf.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1EXGuGTUSNVugjsBmnJOSn0Jn61DXZRSX/view)

ATPPF ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો