બાગલકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
બાગલકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, કર્ણાટક દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 10 પાસ 17000 to 28950 300 18 to 40 13 જગ્યા
2 ટાઇપીસ્ટ 10 પાસ 21400 to 42000 300 18 to 40 12 જગ્યા
3 ટાઇપીસ્ટ-કૉપિસ્ટ 10 પાસ 21400 to 42000 300 18 to 40 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-11 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bagalkot District Court, Karnataka * Post Name : Peon * Total Post : 13 * Job Location : Bagalkot, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.17,000 - Rs.28,950/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.300/- * OBC (2A / 2B / 3A & 3B): Rs.150/- * For SC, ST, CAT-1: No Fees Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/bagalkot) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/bagalkot-onlinerecruitment#)

 • 2. ટાઇપીસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-11 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bagalkot District Court, Karnataka * Post Name : Typist * Total Post : 12 * Job Location : Bagalkot, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.21,400 - Rs.42,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.300/- * OBC (2A / 2B / 3A & 3B): Rs.150/- * For SC, ST, CAT-1: No Fees Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/bagalkot) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/bagalkot-onlinerecruitment#)

 • 3. ટાઇપીસ્ટ-કૉપિસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-11 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bagalkot District Court, Karnataka * Post Name : Typist-Copyist * Total Post : 3 * Job Location : Bagalkot, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.21,400 - Rs.42,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.300/- * OBC (2A / 2B / 3A & 3B): Rs.150/- * For SC, ST, CAT-1: No Fees Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/bagalkot) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/bagalkot-onlinerecruitment#)

બાગલકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો