બલાંગીરી જિલ્લા કોર્ટ ભરતી
બલાંગીરી જીલ્લા કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર કલાર્ક કૉપિરાઇટ સ્નાતકની ડિગ્રી 19900 250 18 to 32 12 જગ્યા
2 જુનિયર ટાઇપિસ્ટ સ્નાતકની ડિગ્રી 19900 250 18 to 32 3 જગ્યા
3 સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ -3 સ્નાતકની ડિગ્રી 25500 250 18 to 32 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર કલાર્ક કૉપિરાઇટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-12 00:00:00 થી 2018-07-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Balangir District Court * Total Post : 12 * Post Name : Junior Clerk Copyist * Job Location : Balangir * Selection Process : Written Exam , Interview * Salary : Rs. Junior Clerk Copyist – Rs. 19,900/- * Education Qualification : 12th / Diploma / Bachelor Degree * Age Limited : Minimum 18 Year to Maximum 32 Year > Application Fee : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://ecourts.gov.in/ecourts_home/)

 • 2. જુનિયર ટાઇપિસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-12 00:00:00 થી 2018-07-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Balangir District Court * Total Post : 3 * Post Name : Junior Typist * Job Location : Balangir * Selection Process : Written Exam , Interview * Salary : Rs. Junior Typist – Rs. 19,900/- * Education Qualification : 12th / Diploma / Bachelor Degree * Age Limited : Minimum 18 Year to Maximum 32 Year > Application Fee : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://ecourts.gov.in/ecourts_home/)

 • 3. સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ -3

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-12 00:00:00 થી 2018-07-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Balangir District Court * Total Post : 2 * Post Name : Stenographer Grade-III * Job Location : Balangir * Selection Process : Written Exam , Interview * Salary : Rs. Stenographer Grade-III – Rs. 25,500/- * Education Qualification : 12th / Diploma / Bachelor Degree * Age Limited : Minimum 18 Year to Maximum 32 Year > Application Fee : * General / OBC: Rs.250/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://ecourts.gov.in/ecourts_home/)

બલાંગીરી જિલ્લા કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો