પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અપ્પર ડિવિઝન ક્લાર્ક Degree 25500 100 18 to 30 47 જગ્યા
2 સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-III ડિગ્રી 25500 100 18 to 30 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અપ્પર ડિવિઝન ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-31 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bhabha Atomic Research Centre * Post Name : Upper Division Clerk * Total Post : 47 * Job Location : All Over India * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs. 25,500/- > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs. 100/- * SC/ST, Women Candidates, Ex-Servicemen – Nil > Selection Process : * Written Exam (Level I & Level 2) * Certificate Verification Apply Online : [Click Here](https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/main_page.jsp) Application Online Link : [Download](https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/main_page.jsp)

 • 2. સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-III

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-31 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bhabha Atomic Research Centre * Post Name : Stenographer Grade-III * Total Post : 13 * Job Location : All Over India * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs. 25,500/- > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs. 100/- * SC/ST, Women Candidates, Ex-Servicemen – Nil > Selection Process : * Written Exam (Level I & Level 2) * Certificate Verification Apply Online : [Click Here](https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/main_page.jsp) Application Online Link : [Download](https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/main_page.jsp)

BARC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો