પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Patient Care Manager સ્નાતકની ડિગ્રી 30000 500 40 Minimum 25 જગ્યા
2 Patient Care Coordinator સ્નાતકની ડિગ્રી 18462 500 40 Minimum 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Patient Care Manager

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-07 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Broadcast Engineering Consultants India Limited * Post Name : Patient Care Manager * Total Post : 25 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : Bachelors Degree * Salary : Rs.30,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Link : [Download](http://www.becil.com/) Application Online Link : [Download](http://www.becil.com/)

 • 2. Patient Care Coordinator

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-07 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Broadcast Engineering Consultants India Limited * Post Name : Patient Care Coordinator * Total Post : 25 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : Bachelors Degree * Salary : Rs.18,462/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Link : [Download](http://www.becil.com/) Application Online Link : [Download](http://www.becil.com/)

BECIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો