પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 IT Consultant માસ્ટર ડિગ્રી 30000 to 40000 0 N/A 12 જગ્યા
2 યંગ પ્રોફેશનલ માસ્ટર ડિગ્રી 30000 to 40000 0 N/A 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. IT Consultant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Broadcast Engineering Consultants India Limited * Post Name : IT Consultant * Total Post : 12 * Job Location : Noida, Uttar Pradesh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Masters Degree * Salary : Rs.30,000 - Rs.40,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.becil.com/)

 • 2. યંગ પ્રોફેશનલ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Broadcast Engineering Consultants India Limited * Post Name : Young Professional * Total Post : 2 * Job Location : Noida, Uttar Pradesh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Masters Degree * Salary : Rs.30,000 - Rs.40,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.becil.com/)

BECIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો