પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 IT-Consultant(Level-II)ORIT-Consultant(Level-II) BE/B. Tech 40000 to 30000 500 N/A 14 જગ્યા
2 Young Professional/Media Coordinator Graduate 40000 500 N/A 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. IT-Consultant(Level-II)ORIT-Consultant(Level-II)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-20 00:00:00 થી 2019-02-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Broadcast Engineering Consultants India Limited * Post Name : IT-Consultant(Level-II)ORIT-Consultant(Level-II) * Total Post : 14 * Job Location : All over India * Age Limited : In Notification * Education Qualification : B.E./B.Tech. * Salary : Rs.40,000/- per month OR Level (I) Rs.30,000/- per month > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.500/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Nil > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.becil.com./) Application Online Link : [Download](http://www.becil.com/vacancies)

 • 2. Young Professional/Media Coordinator

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-20 00:00:00 થી 2019-02-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Broadcast Engineering Consultants India Limited * Post Name : Young Professional/Media Coordinator * Total Post : 2 * Job Location : All over India * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs.40,000/- per month > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.500/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Nil > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.becil.com./) Application Online Link : [Download](http://www.becil.com/vacancies)

BECIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો