પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Contract Publication Officer M.Sc 23000 0 25 Minimum 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Contract Publication Officer

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-19 00:00:00 થી 2019-04-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Bharat Electronics Limited * Post Name : Contract Publication Officer * Vacancies : 16 * job Location : Karnataka * Qualification : M.Sc * Age Limite : Maximum 25 Year * Pay Scale : Rs.23,000/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.bel-india.in/) Application Form Link : [Download](http://www.bel-india.in/CareersGridbind.aspx?MId=29&LId=1&subject=1&link=0&issnno=1&name=Recruitment+-+Advertisements)

BEL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો