પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Assistant Godown Manager સ્નાતકની ડિગ્રી 15000 1000 21 to 37 40 જગ્યા
2 Salesman cum Multitasking Staff 10 પાસ 12000 1000 21 to 37 20 જગ્યા
3 Range Officer cum Marketing officer B.sc 20000 1000 21 to 37 20 જગ્યા
4 I.T Manager B.Tech 30000 1000 21 to 37 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Assistant Godown Manager

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bihar State Cooperative Marketing Union Limited * Post Name : Assistant Godown Manager * Total Post : 40 * Job Location : Bihar * Age Limited : 21 to 37 Year * Education Qualification : Bachelor Degree * Salary : Rs. 15000 > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.1000/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Rs.500/- Apply Online : [Click Here](https://www.biscomaun.co.in/) Application Online Link : [Download](http://biscomaun.hiring.org.in/)

 • 2. Salesman cum Multitasking Staff

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bihar State Cooperative Marketing Union Limited * Post Name : Salesman cum Multitasking Staff * Total Post : 20 * Job Location : Bihar * Age Limited : 21 to 37 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 12000 > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.1000/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Rs.500/- Apply Online : [Click Here](https://www.biscomaun.co.in/) Application Online Link : [Download](http://biscomaun.hiring.org.in/)

 • 3. Range Officer cum Marketing officer

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bihar State Cooperative Marketing Union Limited * Post Name : Range Officer cum Marketing officer * Total Post : 20 * Job Location : Bihar * Age Limited : 21 to 37 Year * Education Qualification : B.Sc * Salary : Rs. 20000 > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.1000/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Rs.500/- Apply Online : [Click Here](https://www.biscomaun.co.in/) Application Online Link : [Download](http://biscomaun.hiring.org.in/)

 • 4. I.T Manager

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bihar State Cooperative Marketing Union Limited * Post Name : I.T Manager * Total Post : 1 * Job Location : Bihar * Age Limited : 21 to 37 Year * Education Qualification : B.Tech * Salary : Rs. 30000 > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.1000/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Rs.500/- Apply Online : [Click Here](https://www.biscomaun.co.in/) Application Online Link : [Download](http://biscomaun.hiring.org.in/)

Biscomaun ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો