પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફેકલ્ટી PG Degree 57700 to 182200 1500 35 Minimum 27 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફેકલ્ટી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-05 00:00:00 થી 2018-10-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Birla Institute of Technology ,Mesra * Post Name : Faculty * Total Post : 27 * Job Location : Deoghar, Jaipur, & Patna. * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : PG degree * Salary : Rs.57,700 – 1,82,200/- p.m * Selection Process : Interview > Application Fees : * General/OBC Candidates Application Fee is – Rs.1500/- * All Other Candidates (ST/SC/Ex-s/PWD) Application Fee is – Rs.750/- Apply Online : [Click Here](https://www.bitmesra.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://bitmesra.ac.in/UploadedDocuments/pratyush_869/files/Application%20Form%20for%20Faculty%20Position-2018.pdf)

BIT મેસ્રા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો