પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટર એમબીબીએસ 67700 to 208700 0 40 Minimum 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટર

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-12-12 00:00:00 થી 2018-12-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital * Post Name : Senior Resident Doctor * Total Post : 16 * Job Location : Jahangirpuri, Delhi * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.67,700 - Rs.2,08,700/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://www.delhi.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/11KBoCUKUClWldRAzj7c66luWS9bcIMzf/view?usp=drive_open)

BJRMH ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો