પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એસઆર મેનેજર ભરતી 10 પાસ N/A 600 23 to 40 375 જગ્યા
2 પ્રદેશ વડા 10 પાસ N/A 600 30 to 45 37 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. એસઆર મેનેજર ભરતી

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-16 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

  વિગતો:

  * For Gen/ OBC: Rs. 600/- * For SC/ ST/ PWD: Rs. 100/- * Payment Mode: Online * Senior Relationship Manager : 375 * Min – 23 Yrs, Max – 40 Yrs * Territory Head : 37 * Min – 30 Yrs, Max – 45 Yrs * Group Head : 6 * Min – 35 Yrs, Max – 50 Yrs * Operations Head – Wealth : 1 * Min – 35 Yrs, Max – 50 Yr * Operations Manager – Wealth : 1 * Min – 28 Yrs, Max – 40 Yrs * Services & Control Manager : 1 * Min – 32 Yrs, Max – 42 Yrs * Product Manager – Investments : 1 * Min – 28 Yrs, Max – 40 Yrs * Compliance Manager (Wealth) : 1 * Min – 32 Yrs, Max – 42 Yrs * NRI Wealth Products Manager : 1 * Min – 28 Yrs Max – 40 Yrs Apply Online : [Click Here](https://www.bankofbaroda.com/)

 • 2. પ્રદેશ વડા

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-16 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

  વિગતો:

  * For Gen/ OBC: Rs. 600/- * For SC/ ST/ PWD: Rs. 100/- * Payment Mode: Online * Post Details * * Senior Relationship Manager : 375 * Min – 23 Yrs, Max – 40 Yrs * Territory Head : 37 * Min – 30 Yrs, Max – 45 Yrs * Group Head : 6 * Min – 35 Yrs, Max – 50 Yrs * Operations Head – Wealth : 1 * Min – 35 Yrs, Max – 50 Yr * Operations Manager – Wealth : 1 * Min – 28 Yrs, Max – 40 Yrs * Services & Control Manager : 1 * Min – 32 Yrs, Max – 42 Yrs * Product Manager – Investments : 1 * Min – 28 Yrs, Max – 40 Yrs * Compliance Manager (Wealth) : 1 * Min – 32 Yrs, Max – 42 Yrs * NRI Wealth Products Manager : 1 * Min – 28 Yrs Max – 40 Yrs Apply Online : [Click Here](https://www.bankofbaroda.com/)

બીઓબી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો