કલકત્તા હાઈ કોર્ટ ભરતી
કલકત્તા હાઈ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લવર ડિવિઝન ક્લાર્ક 8 પાસ 4900 to 37600 350 18 to 40 15 જગ્યા
2 Peon 8 પાસ 4900 to 37600 250 18 to 40 14 જગ્યા
3 ઇંગ્લિશ સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રુપ બી): ગ્રેડ -III 8 પાસ 4900 to 37600 400 18 to 40 6 જગ્યા
4 પ્રોસેસ સર્વર 8 પાસ 4900 to 37600 250 18 to 40 6 જગ્યા
5 Farash 8 પાસ 4900 to 37600 250 18 to 40 2 જગ્યા
6 નાઇટ ગાર્ડ 8 પાસ 4900 to 37600 250 18 to 40 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. લવર ડિવિઝન ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-16 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Calcutta High Court * Post Name : Lower Division Clerk * Total Post : 15 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 4,900 /- to Rs. 37,600/- pm * Application Fees : Rs. 350/- + Bank Charge > Selection Process : * Written Test * Screening Test Apply Online : [Click Here](http://www.calcuttahighcourt.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://myexamapplication.co.in/udc/udc2019.aspx#)

 • 2. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-16 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Calcutta High Court * Post Name : Peon * Total Post : 14 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 4,900 /- to Rs. 37,600/- pm * Application Fees : Rs. 250/- + Bank Charge > Selection Process : * Written Test * Screening Test Apply Online : [Click Here](http://www.calcuttahighcourt.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://myexamapplication.co.in/udc/udc2019.aspx#)

 • 3. ઇંગ્લિશ સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રુપ બી): ગ્રેડ -III

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-16 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Calcutta High Court * Post Name : English Stenographer (Group B) : Grade-III * Total Post : 6 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 4,900 /- to Rs. 37,600/- pm * Application Fees : Rs. 400/- + Bank Charge > Selection Process : * Written Test * Screening Test Apply Online : [Click Here](http://www.calcuttahighcourt.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://myexamapplication.co.in/udc/udc2019.aspx#)

 • 4. પ્રોસેસ સર્વર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-16 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Calcutta High Court * Post Name : Process Server * Total Post : 6 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 4,900 /- to Rs. 37,600/- pm * Application Fees : Rs. 250/- + Bank Charge > Selection Process : * Written Test * Screening Test Apply Online : [Click Here](http://www.calcuttahighcourt.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://myexamapplication.co.in/udc/udc2019.aspx#)

 • 5. Farash

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-16 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Calcutta High Court * Post Name : Farash * Total Post : 2 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 4,900 /- to Rs. 37,600/- pm * Application Fees : Rs. 250/- + Bank Charge > Selection Process : * Written Test * Screening Test Apply Online : [Click Here](http://www.calcuttahighcourt.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://myexamapplication.co.in/udc/udc2019.aspx#)

 • 6. નાઇટ ગાર્ડ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2019-02-16 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Calcutta High Court * Post Name : Night Guard * Total Post : 1 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 4,900 /- to Rs. 37,600/- pm * Application Fees : Rs. 250/- + Bank Charge > Selection Process : * Written Test * Screening Test Apply Online : [Click Here](http://www.calcuttahighcourt.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://myexamapplication.co.in/udc/udc2019.aspx#)

કલકત્તા હાઈ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો