પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 8 પાસ 16900 to 112400 500 18 to 50 19 જગ્યા
2 ક્લાર્ક 8 પાસ 16900 to 112400 500 18 to 50 12 જગ્યા
3 સિક્યુરિટી ગાર્ડ 8 પાસ 16900 to 112400 500 18 to 50 3 જગ્યા
4 Daftri 8 પાસ 16900 to 112400 500 18 to 25 2 જગ્યા
5 પર્સનલ અસિસ્ટન્ટ 8 પાસ 16900 to 112400 500 18 to 50 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-23 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chaudhary Bansi Lal University * Post Name : Peon * Total Post : 19 * Job Location : Bhiwani, Haryana * Age Limited : 18 to 50 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.16,900 - Rs.1,12,400/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.500/- (Male) - Rs.250 (Female) * SC / BCA / BC-B: Rs.125 (Male) - Rs.63 (Female) * PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://cblu.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://cblu.ac.in/2014/)

 • 2. ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-23 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chaudhary Bansi Lal University * Post Name : Clerk * Total Post : 12 * Job Location : Bhiwani, Haryana * Age Limited : 18 to 50 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.16,900 - Rs.1,12,400/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.500/- (Male) - Rs.250 (Female) * SC / BCA / BC-B: Rs.125 (Male) - Rs.63 (Female) * PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://cblu.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://cblu.ac.in/2014/)

 • 3. સિક્યુરિટી ગાર્ડ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-23 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chaudhary Bansi Lal University * Post Name : Security Guard * Total Post : 3 * Job Location : Bhiwani, Haryana * Age Limited : 18 to 50 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.16,900 - Rs.1,12,400/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.500/- (Male) - Rs.250 (Female) * SC / BCA / BC-B: Rs.125 (Male) - Rs.63 (Female) * PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://cblu.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://cblu.ac.in/2014/)

 • 4. Daftri

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-23 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chaudhary Bansi Lal University * Post Name : Daftri * Total Post : 2 * Job Location : Bhiwani, Haryana * Age Limited : 18 to 50 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.16,900 - Rs.1,12,400/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.500/- (Male) - Rs.250 (Female) * SC / BCA / BC-B: Rs.125 (Male) - Rs.63 (Female) * PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://cblu.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://cblu.ac.in/2014/)

 • 5. પર્સનલ અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-23 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chaudhary Bansi Lal University * Post Name : Personal Assistant * Total Post : 1 * Job Location : Bhiwani, Haryana * Age Limited : 18 to 50 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.16,900 - Rs.1,12,400/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.500/- (Male) - Rs.250 (Female) * SC / BCA / BC-B: Rs.125 (Male) - Rs.63 (Female) * PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://cblu.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://cblu.ac.in/2014/)

CBLU ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો