પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટાફ નર્સ B.Sc.Nursing 13678 0 21 to 32 28 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટાફ નર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-24 00:00:00 થી 2019-01-04 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chief District Medical & Public Health Officer * Post Name : Staff Nurse * Total Post : 28 * Job Location : Boudh, Odisha * Age Limited : 21 to 32 Year * Education Qualification : B.Sc Nursing * Salary : Rs.13,678/- + PI * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Shortlisting * CBST - Competency based Skill Test Apply Link : [Download](https://boudh.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1ecIaLGNRsvaLLClypS_-2VQv_tKVSxip)

CDM & PHO બૌદ્ધ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો