પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પટવારી 10 પાસ N/A 350 18 to 40 250 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પટવારી

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-11 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  પરીક્ષા તારીખ:
  2019-03-17 00:00:00 થી 2019-03-17 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chhattisgarh Professional Examination Board * Post Name : Patwari * Total Post : 250 * Job Location : Raipur, Chhattisgarh, India * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Pay Matrix Level-6 * Selection Process : Written Exam > Application Fees : * Gen : Rs. 350/- * OBC: Rs. 250/- * SC/ ST/ Women/ PH: Rs. 200/- Apply Online : [Click Here](http://cgvyapam.choice.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://cgvyapam.cgstate.gov.in/slcm-web/vyapam/applicationform/rdp19)

CG વ્યાપમ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો