પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર Graduate Degree 15600–5400–39100 400 21 to 30 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-26 00:00:00 થી 2018-11-24 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission * Post Name : Assistant Director * Total Post : 10 * Job Location : Raipur, Chhattisgarh * Age Limited : 21 to 30 Year * Education Qualification : Graduate Degree * Salary : Rs.15,600 - Rs.39,100 Grade Pay Rs.5400/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.400/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.300/- Apply Online : [Click Here](http://psc.cg.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://psc.cg.gov.in/online-application)

CGPSC  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો