પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ચીફ મ્યુનિસિપાલ ઑફિસર ગ્રુપ-C સ્નાતકની ડિગ્રી 38100 400 21 to 30 28 જગ્યા
2 ચીફ મ્યુનિસિપાલ ઓફિસર ગ્રુપ-B સ્નાતકની ડિગ્રી 56100 400 21 to 30 8 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ચીફ મ્યુનિસિપાલ ઑફિસર ગ્રુપ-C

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-15 00:00:00 થી 2019-02-13 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission * Post Name : Chief Municipal Officer Group-C * Total Post : 28 * Job Location : Chhattisgarh, India * Age Limited : 21 to 30 Year * Education Qualification : Bachelor Degree * Salary : Rs. 38,100/- pm > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 400/- * SC/ ST/ Ex-Servicemen: Rs. 300/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://psc.cg.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://psc.cg.gov.in/online-application)

 • 2. ચીફ મ્યુનિસિપાલ ઓફિસર ગ્રુપ-B

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-15 00:00:00 થી 2019-02-13 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission * Post Name : Chief Municipal Officer Group-B * Total Post : 8 * Job Location : Chhattisgarh, India * Age Limited : 21 to 30 Year * Education Qualification : Bachelor Degree * Salary : Rs. 56,100/- pm > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 400/- * SC/ ST/ Ex-Servicemen: Rs. 300/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://psc.cg.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://psc.cg.gov.in/online-application)

CGPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો