પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્પોર્ટ્સ ઓફિસર Post Graduate 15600–6000–39100 400 21 to 30 61 જગ્યા
2 લાયબ્રેરિયન Post Graduate 15600–6000–39100 400 21 to 30 56 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સ્પોર્ટ્સ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-05 00:00:00 થી 2019-05-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission * Post Name : Sports Officer * Vacancies : 61 * job Location : Chhattisgarh * Qualification : Post Graduate * Age Limite : 21 to 30 Year * Pay Scale : Pay Matrix Level – 10 (Pay Band Rs. 15600 – 39100 +AGP Rs. 6000/-) > Application Fee : * For General/OBC Candidates application fee Rs. 400/- * For SC/ST/PWD Candidates application fee Rs. 300/- > Selection Process : * Written Test * Physical Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.psc.cg.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.psc.cg.gov.in/htm/online_application.html)

 • 2. લાયબ્રેરિયન

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-05 00:00:00 થી 2019-05-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission * Post Name : Librarian * Vacancies : 56 * job Location : Chhattisgarh * Qualification : Post Graduate * Age Limite : 21 to 30 Year * Pay Scale : Pay Matrix Level – 10 (Pay Band Rs. 15600 – 39100 +AGP Rs. 6000/-) > Application Fee : * For General/OBC Candidates application fee Rs. 400/- * For SC/ST/PWD Candidates application fee Rs. 300/- > Selection Process : * Written Test * Physical Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.psc.cg.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.psc.cg.gov.in/htm/online_application.html)

CGPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો