પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Project Assistant Level I, II, III M.Sc 14000 to 28000 0 35 Minimum 11 જગ્યા
2 સિનિયર રિસર્ચ ફેલો M.Sc 14000 to 28000 0 35 Minimum 2 જગ્યા
3 જુનિયર રિસર્ચ ફેલો M.Sc 14000 to 28000 0 35 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Project Assistant Level I, II, III

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-12 00:00:00 થી 2019-02-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : CSIR-Central Leather Research Institute * Post Name : Project Assistant Level I, II, III * Total Post : 11 * Job Location : Chennai, Tamilnadu * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : M.Sc. * Salary : Rs.14,000 - Rs.28,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://www.clri.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/16vLOY1E6pVK_gEwEg_4Y-eWoYnOP1L0n/view?usp=drive_open)

 • 2. સિનિયર રિસર્ચ ફેલો

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-12 00:00:00 થી 2019-02-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : CSIR-Central Leather Research Institute * Post Name : Senior Research Fellow * Total Post : 2 * Job Location : Chennai, Tamilnadu * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : M.Sc. * Salary : Rs.14,000 - Rs.28,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://www.clri.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/16vLOY1E6pVK_gEwEg_4Y-eWoYnOP1L0n/view?usp=drive_open)

 • 3. જુનિયર રિસર્ચ ફેલો

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-12 00:00:00 થી 2019-02-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : CSIR-Central Leather Research Institute * Post Name : Junior Research Fellow * Total Post : 1 * Job Location : Chennai, Tamilnadu * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : M.Sc. * Salary : Rs.14,000 - Rs.28,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://www.clri.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/16vLOY1E6pVK_gEwEg_4Y-eWoYnOP1L0n/view?usp=drive_open)

CLRI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો