પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Scientist M.Tech 67700 100 32 Minimum 12 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Scientist

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-06 00:00:00 થી 2019-03-15 00:00:00

  મુદ્રણ તારીખ:
  2019-03-21 00:00:00 થી 2019-03-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Central Leather Research Institute * Post Name : Scientist * Total Post : 12 * Job Location : Adyar, Chennai, Tamil Nadu * Age Limited : Maximum 32 Year * Education Qualification : M.Tech * Salary : Rs. 67,700/- (Emoluments: Rs. 97,889/-) * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: rs. 100/- * SC/ ST/ PWD/ Women/ CSIR Employees: No fees Apply Online : [Click Here](https://www.clri.org/) Application Online Link : [Download](http://rec.clri.org/)

CLRI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો