પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 JRF & PA I II III ડિપ્લોમા 15000 to 48200 0 35 Minimum 47 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. JRF & PA I II III

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-08 00:00:00 થી 2019-02-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Central Scientific Instruments Organisation (CSIR-CSIO) * Post Name : JRF & PA I II III * Total Post : 47 * Job Location : Haryana. * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.15,000 – 48,200/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.csio.res.in) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/10pqr0L-JI2nU3RlGKaNUEv7j41w0vAr7/view)

CSIR-CSIO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો