પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 JRF/Project Assistant Level – II B.sc 25000 0 30 Minimum 19 જગ્યા
2 Project Assistant Level M.Sc 15000 0 25 Minimum 5 જગ્યા
3 Assistant Level – III M.Sc 28000 0 35 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. JRF/Project Assistant Level – II

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-13 00:00:00 થી 2019-02-13 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Central Salt & Marine Chemicals Research Institute * Post Name : JRF/Project Assistant Level – II * Total Post : 19 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : B.Sc. * Salary : Rs. 25000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.csmcri.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1w3v4azFw9adZqid-ZOn_Jfvh2DiNQFy7/view?usp=drive_open)

 • 2. Project Assistant Level

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-13 00:00:00 થી 2019-02-13 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Central Salt & Marine Chemicals Research Institute * Post Name : Project Assistant Level * Total Post : 5 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 25 Year * Education Qualification : M.Sc. * Salary : Rs. 15000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.csmcri.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1w3v4azFw9adZqid-ZOn_Jfvh2DiNQFy7/view?usp=drive_open)

 • 3. Assistant Level – III

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-13 00:00:00 થી 2019-02-13 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Central Salt & Marine Chemicals Research Institute * Post Name : Assistant Level – III * Total Post : 1 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : M.Sc. * Salary : Rs. 28000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.csmcri.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1w3v4azFw9adZqid-ZOn_Jfvh2DiNQFy7/view?usp=drive_open)

CSMCRI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો