ડિપાર્મેન્ટ ઓફ અગ્રિલ એનિમલ હસબેંડરી & કોઓપરેટીવ ભરતી
ડિપાર્મેન્ટ ઓફ અગ્રિલ એનિમલ હસબેંડરી & કોઓપરેટીવ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Asst Technology Manager ડિગ્રી 15000 to 25000 0 45 Minimum 55 જગ્યા
2 Block Technology Manager Degree 15000 to 25000 0 45 Minimum 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Asst Technology Manager

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-22 00:00:00 થી 2019-02-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Dept of Agril Animal Husbandry & Cooperative * Post Name : Asst Technology Manager * Total Post : 55 * Job Location : Jharkhand * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.15,000 - Rs.25,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.jharkhand.gov.in/animal-husbandry) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1nbRsWO7cu1ic_rw9T8l-FPxnZ35Oq_oE)

 • 2. Block Technology Manager

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-22 00:00:00 થી 2019-02-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Dept of Agril Animal Husbandry & Cooperative * Post Name : Block Technology Manager * Total Post : 14 * Job Location : Jharkhand * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.15,000 - Rs.25,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.jharkhand.gov.in/animal-husbandry) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1nbRsWO7cu1ic_rw9T8l-FPxnZ35Oq_oE)

ડિપાર્મેન્ટ ઓફ અગ્રિલ એનિમલ હસબેંડરી & કોઓપરેટીવ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો