પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ ઇન્સ્પેક્ટર 12 પાસ 195626 to 634852 0 70 Minimum 11 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ ઇન્સ્પેક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-25 00:00:00 થી 2019-05-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Directorate General of Civil Aviation * Post Name : Flight Operations Inspectors * Vacancies : 11 * job Location : Delhi * Qualification : 12th Pass * Age Limite : Maximum 70 Year * Pay Scale : Rs. 1,95,626 - Rs.Rs. 6,34,852/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://dgca.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1dpTsPXKzd-RxuJ7MvSTXPzgYWirjJm1e/view?usp=drive_open)

DGCA ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો