ડિબ્રગઢ યુનિવર્સિટી ભરતી
ડિબ્રગઢ યુનિવર્સિટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એસોસિયેટ પ્રોફેસર M.Sc 57700 to 218200 500 N/A 15 જગ્યા
2 પ્રોફેસર M.Sc 57700 to 218200 500 N/A 8 જગ્યા
3 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર M.Sc 57700 to 218200 500 N/A 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. એસોસિયેટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-27 00:00:00 થી 2019-04-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Dibrugarh University * Post Name : Associate Professor * Vacancies : 15 * job Location : Dibrugarh, Assam * Qualification : M.Sc * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.57,700 - Rs.2,18,200/- * Selection Process : Interview * Application Fee : Rs.500/- Apply Online Link : [Click Here](https://www.dibru.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Du4IR-BPrkkypsSBEO1J0qge7ffg18zc)

 • 2. પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-27 00:00:00 થી 2019-04-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Dibrugarh University * Post Name : Professor * Vacancies : 8 * job Location : Dibrugarh, Assam * Qualification : M.Sc * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.57,700 - Rs.2,18,200/- * Selection Process : Interview * Application Fee : Rs.500/- Apply Online Link : [Click Here](https://www.dibru.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Du4IR-BPrkkypsSBEO1J0qge7ffg18zc)

 • 3. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-27 00:00:00 થી 2019-04-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Dibrugarh University * Post Name : Assistant Professor * Vacancies : 4 * job Location : Dibrugarh, Assam * Qualification : M.Sc * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.57,700 - Rs.2,18,200/- * Selection Process : Interview * Application Fee : Rs.500/- Apply Online Link : [Click Here](https://www.dibru.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Du4IR-BPrkkypsSBEO1J0qge7ffg18zc)

ડિબ્રગઢ યુનિવર્સિટી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો