ડીએમડબલ્યુ પટિયાલા ભરતી 2018
રેલવે બોર્ડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઇલેક્ટ્રિશિયન એચ.એસ.સી. N/A 15 to 24 70 જગ્યા
2 યંત્રકાર એચ.એસ.સી. N/A 15 to 24 32 જગ્યા
3 ફિટર ડિપ્લોમા N/A 15 to 24 21 જગ્યા
4 વેલ્ડર 8 પાસ N/A 15 to 22 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ઇલેક્ટ્રિશિયન

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-17 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

  ચૂકવણીની છેલ્લી તારીખ:
  2018-05-23 00:00:00 થી

  વિગતો:

  * H.S.C Pass with Science & Math Subject Good Mark (50%) * Only Electrician Pass in ITI

 • 2. યંત્રકાર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-17 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

  ચુકવણી ની છેલ્લી તારીખ:
  2018-05-23 00:00:00 થી

  વિગતો:

  * H.S.C Pass With Science & Math Subject Good Mark (50%) * Only Machinist Pass In ITI

 • 3. ફિટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-17 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

  ચુકવણી ની છેલ્લી તારીખ:
  2018-05-23 00:00:00 થી

  વિગતો:

  * H.S.C Pass With Science & Math Subject Good Marks (50%) * Only Fitter Pass In ITI

 • 4. વેલ્ડર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-17 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

  ચુકવણી ની છેલ્લી તારીખ:
  2018-05-23 00:00:00 થી

  વિગતો:

  * 8th Class Pass Only * Welder Pass in ITI

ડીએમડબલ્યુ પટિયાલા ભરતી 2018 Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો