પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર BE/B. Tech 9300–4800–34800 0 56 Minimum 11 જગ્યા
2 જુનિયર ટેલિકોમ ઓફિસર BE/B. Tech 9300–4600–34800 0 56 Minimum 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-05 00:00:00 થી 2018-10-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Department of Telecommunications * Post Name : Assistant Director * Total Post : 11 * Job Location : Ahmedabad * Age Limited : Maximum 56 Years * Education Qualification : B.E / B.Tech * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification * Salary : Rs. 9300 – Rs.34,800 Grade Pay Rs.4,800/- Apply Online : [Click Here](http://www.dot.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.dot.gov.in/sites/default/files/2018_08_22%20VCC%20GJ%20LSA.pdf?download=1)

 • 2. જુનિયર ટેલિકોમ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-05 00:00:00 થી 2018-10-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Department of Telecommunications * Post Name : Junior Telecom Officer * Total Post : 2 * Job Location : Ahmedabad * Age Limited : Maximum 56 Years * Education Qualification : B.E / B.Tech * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification * Salary : Rs. 9300 – Rs.34,800 Grade Pay Rs.4,600/- Apply Online : [Click Here](http://www.dot.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.dot.gov.in/sites/default/files/2018_08_22%20VCC%20GJ%20LSA.pdf?download=1)

DOT ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો