પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર Graduate 9300 to 34800 0 56 Minimum 11 જગ્યા
2 જુનિયર ટેલિકોમ ઓફિસર્સ Graduate 9300 to 34800 0 56 Minimum 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-04 00:00:00 થી 2019-05-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Department of Telecommunications * Post Name : Assistant Director * Vacancies : 11 * job Location : Ahmadabad.Gujarat * Qualification : Graduate * Age Limite : Maximum 56 Year * Pay Scale : PB-2 Rs. 9300-34800. * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview. Apply Online Link : [Click Here](http://dot.gov.in) Application Form Link : [Download](http://dot.gov.in/sites/default/files/2019_03_15%20VCC%20GJ%20LSA.pdf?download=1)

 • 2. જુનિયર ટેલિકોમ ઓફિસર્સ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-04 00:00:00 થી 2019-05-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Department of Telecommunications * Post Name : Junior Telecom Officers * Vacancies : 2 * job Location : Ahmadabad.Gujarat * Qualification : Graduate * Age Limite : Maximum 56 Year * Pay Scale : PB-2 Rs. 9300-34800. * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview. Apply Online Link : [Click Here](http://dot.gov.in) Application Form Link : [Download](http://dot.gov.in/sites/default/files/2019_03_15%20VCC%20GJ%20LSA.pdf?download=1)

DOT ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો