પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્યુટર, નર્સિંગ સિસ્ટર Graduate 9300 to 34800 0 45 Minimum 110 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટ્યુટર, નર્સિંગ સિસ્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-25 00:00:00 થી 2019-01-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Public Health & Family Welfare Madhya Pradesh * Post Name : Tutor, Nursing Sister * Total Post : 110 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs. 9,300/- to Rs. 34,800/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written * Interview Apply Link : [Download](http://www.health.mp.gov.in/en) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1xXqem1t3pu5De8Pz9El-dmxARAxHRaoX/view)

DPHFW ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો