પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 MTS ડ્રાઈવર 10 પાસ 18000 to 56900 300 35 Maximum 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. MTS ડ્રાઈવર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-26 00:00:00 થી 2018-06-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Delhi Public Library * Total Post : 17 > Post Name: 1. Asst Library & Information Officer : 01 Post 2. Library & Information Assistant : 06 Posts 3. Driver : 01 Post 4. MTS : 09 Posts 5. Motor Driver : 01 Post * Job Location : Delhi (Haryana) * Age Limited : Maximum age : 35 years * Selection Process : Written Exam , interview * Pay Scale : Salary : Rs.18,000-56900 * Education Qualification : 10th /12th Bachelor Degree Master Degree > Application Fee : * Gen/ OBC: Rs.300 * All Other Candidates (ST/SC) : 150 > Apply Online Link : [Click Here](http://dpl.gov.in/)

DPL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો