પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ 10+2, ડિપ્લોમા 9810 500 28 Minimum 20 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-07-17 00:00:00 થી 2018-08-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Dr Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry * Total Post : 20 * post Name : Junior Office Assistant * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limite : Maximum 28 Year * Selection Procces : Written Test , Typing Test * Salary : Rs.9,810 per month > Education Qualification : * 10+2 / Diploma in Computer Science/ Computer Application > Application Fee : In Notification * General: Rs.500/- * General BPL / Physically Handicapped: Rs.125/- * SC / ST /Other Backward Class: Rs.125/- * Ex-Serviceman / Visually Impaired: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://www.yspuniversity.ac.in/) Instruction For Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1Ye36bTgluxORoMsCv5yThfGj7OQU64UR/view)

Dr YSP યુનિવર્સિટી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો